Adopcions

Adopcions

Home Oferta assistencial Adopcions

Els certificats per adopció que exigeixen els diferents països precisen de diverses exploracions i exàmens per especialistes (segons normativa de cada país). Per això, a Creu Blanca oferim un servei integral que s'adapta a la legislació de cada país tant a les exploracions i visites a realitzar, com en l'emissió dels certificats.

  • Centro: Diagnosis Médica, C. Córcega 345, 08037 Barcelona.
  • Països pels que emetem certificat: Rússia, països asiàtics, africans i sud-americans (segons normativa de cada un d'ells).

Diagnosis Mèdica és centre autoritzat per la Generalitat de Catalunya amb codi E08001999 i totes les especialitats estan reconegudes pel Col·legi de Metges de Barcelona.

Adopcions 0